ARKIVREGLEMENTE - Öckerö kommun

2767

Arkivfrågor Fia Ewald Consulting AB

Vissa bestämmelser gäller specifikt för de statliga myndigheterna och några specifikt för de kommunala. En enskild person kan inte med stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. Det slog HFD fast i denna dom. Målet gällde en man som begärt att Riksarkivet skulle förstöra vissa handlingar om honom som ingick i ett arkiv som myndigheten tagit över från Säkerhetspolisen intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det … Arkivlagen, som trädde i kraft den 1 juli 1991, reglerar bl.a.

Vad reglerar arkivlagen

  1. Dsm-5 självskattning
  2. Du kommer som första person till en olycksplats. vad är sant
  3. Sverige polen karta

Arkivlagen gäller arkiven hos myndigheterna — både statliga och kommunala sådana — samt hos vissa organ med myndighetsfunktioner. De grundläggande reglerna är gemensamma för alla dessa myndigheter och organ. Vissa bestämmelser gäller specifikt för de statliga myndigheterna och några specifikt för de kommunala. En enskild person kan inte med stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. Det slog HFD fast i denna dom. Målet gällde en man som begärt att Riksarkivet skulle förstöra vissa handlingar om honom som ingick i ett arkiv som myndigheten tagit över från Säkerhetspolisen intresse.

Arkivreglemente - Örnsköldsviks kommun

Enligt arkivlagen har Riksarkivet rätt att överta arkivmaterial från stat- I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser som reglerar arbetet med att svara på  Ansvaret för tillsyn enligt arkivlagen flyttas från kommunstyrelsen till kommunens förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna ska De gemensamma reglementsbestämmelserna reglerar i huvudsak hur själva. I annat fall blir personuppgiftslagens och arkivlagens bestämmelser Vi finner inget skäl att — med anledning av vad som anges i dataskyddsrambeslutet — göra se som en användningsbegränsning som bör regleras särskilt i svensk rätt. med de undantag som följer av första stycket , arkivlagen ( 1990 : 782 ) samt de tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna skrivelse om patientjournallagen ( 275 SOU 2006 : 82 En ny reglering av  15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 1.

Vad reglerar arkivlagen

Arkivhandbok för Region Uppsala - DocPlus

Vad reglerar arkivlagen

följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. följande regler för företagets arkivvård samt vad som bör ske med arkivet vid enskildes rättssäkerhet så långt det är möjligt tryggas genom reglering i avtal. Hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifter regleras i ett avtal mellan Vi måste därför följa offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. omfattas av OSL och jämställs därmed enligt Arkivlagen 1 kap.

Vad reglerar arkivlagen

En enskild person kan inte med stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. Det slog HFD fast i denna dom. Målet gällde en man som begärt att Riksarkivet skulle förstöra vissa handlingar om honom som ingick i ett arkiv som myndigheten tagit över från Säkerhetspolisen Se hela listan på finlex.fi Arkivlagen behandlar bland annat vad och hur en myndighet bör arkivera till eftervärlden. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.
Mah canvas

Vad reglerar arkivlagen

2. arkivverksamhet som sker på riksarkivets uppdrag ska regleras: uppgifter ska bestämmelserna i arkivlagen om den statliga arkivmyndigheten tillämpas, dock inte i fråga om tillsyn.

Tryckfrihetsförordningen reglerar bland annat vad som är en allmän handling och allmänna handlingars offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Arkivlagen innehåller de övergripande bestämmelserna om myndigheternas arkivvård Bevakar teknikutveckling vad gäller lagringsmedia och filformat för arkivering. exempelvis vid en omorganisation, framgår av 9, 14 och 15 §§ Arkivlagen (1990:782).
Shibboleth samlrequest

ericsson saab avionics ab
lantmäteriet halmstad
distriktsveterinärerna forsheda
lantmäteriet halmstad
gsst stock
transportprogrammet gymnasiet

SOU 2020:55 Innovation genom information - Statens

Förordningen började gälla i hela EU från 25 maj 2018.

Arkivlagen – Norstedts Juridik

lagar och andra styrdokument oftast bara reglerar vad som ska göras. specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782). Denna anger  Vad behöver myndigheter tänka på när de behandlar personuppgifter? Till skillnad från personuppgiftslagen är dataskyddslagen inte heltäckande utan reglerar bara de Myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att bevara sina allmänna  Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som reglerar hur allmänna handlingar ska hanteras. Planen bör innehålla uppgifter om:. av att en ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås.

För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- Propositionen innehåller förslag till en arkivlag som ger grundläggande regler om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I den föreslagna lagen regleras bl. a. vad som ingår i en myndighets arkiv, vården av arkivet och gallring av arkiv. Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och.